طوقه چینی

طوقه چینی چاه

پس از آن که کار کندن چاه به چایان رسید  نوبت به طوقه چینی چاه است . طوقه چینی چاه از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید در ساخت آن…

تماس با ما